JC808

蠢的。

woccccccccccccccccc!!!!!!我炸了!!!!!!白胖啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!lofter!!!!!我以后再也不嫌弃你了!!!!!!!!!白胖我爱你呀么么哒!!!!!白爷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷啊!!!!!!!!!
我该打什么tag!!!!!呢!!!!!
激动表白啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!

评论(5)

热度(2)